sklep darewit.pl Akcesoria hodowlane, inkubatory lęgowe jaj wylęgarki, promienniki grzewcze, lampy UVB, terrarystyka i inne
Waluta
Kategorie
Regulamin od 01/01/2023r.

Regulamin ważny od 01/01/2023r.

Sklep Internetowy www.darewit.pl dba o prawa konsumenta i przedsiębiorcy indywidualnego. Konsument i przedsiębiorca indywidualny nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta i Ustawie Kodeks Cywilny. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.

§1  Dane identyfikujące

Strona www.darewit.pl oraz  sklep internetowy dostępny pod adresem www.darewit.pl/sklep prowadzony jest na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wprowadzony przez Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem 471240 pod nazwą darewit.pl Ewa Zwierzchoniewskaz siedzibą w Warszawie, ul. Licealna 81, 04-424 Warszawa; Adres prowadzenia działalności, adres do doręczeń, adres do korespondencji, adres do dokonywania zwrotów i reklamacji:  ul. Licealna 81, 04-424 Warszawa;  NIP 524-156-11-51, REGON 141460100 ; Adresy poczty elektronicznej: sklep@darewit.pl ; Numery telefonów: +48 22 673 56 69,  + 48 609 819 669

§2  Słownik pojęć użytych w regulaminie

1. Sprzedawca –  przedsiębiorca oznaczony §1 pkt. 1 niniejszego Regulaminu.
2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.darewit.pl/sklep,  za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.
3. Kupujący/Klient – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument, Przedsiębiorca indywidualny, Przedsiębiorca lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta). (1) osoba fizyczna pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
4. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący ze sklepem czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Przedsiębiorca Indywidualny (Przedsiębiorca na prawach Konsumenta) – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
6. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Regulamin – niniejszy Regulamin.
8. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Kupującym a Sklepem.
9. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
10. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną) w Sklepie.
11. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego/Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
12. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, niedziel i świąt.
13. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm. oraz Dz. U. z 2019r. poz. 1145 oraz ustawa z dnia 31 lipca 2019r. Dz. U. 2019 poz.1495 oraz ustawa z dnia 4 listopada 2022 r.). ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe oraz ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw.
14. Ustawa O Prawach Konsumenta /UOPK - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe oraz ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw.

§3 Postanowienia ogólne

1. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową z wykorzystaniem sieci Internet pod domeną www.darewit.pl/sklep.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, przedsiębiorców indywidualnych (przedsiębiorców na prawach Konsumenta) jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu.
3. Niniejszy Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie sklepu.
4. Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez sklep w chwili składania Zamówienia.
5. Wszystkie ceny widoczne obok towarów są cenami brutto (zawierają wszystkie podatki: VAT, cło, itp.) bez kosztów wysyłki i podane są w polskich złotych. Koszty wysyłki podane w sklepie są kwotami brutto z podatkami.
6. O łącznej cenie wraz z podatkami towaru będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie  i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Kupujący jest informowany na stronach sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się umową sprzedaży.
7. Ceny podane przy każdym towarze (bez kosztów dostawy) są wiążące w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia i nie mogą ulec zmianie w czasie realizacji tego zamówienia.
8. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe. Sprzedający zapewnia, iż stosownie do obowiązujących przepisów prawa, obowiązany jest do zapewnienia zgodności towarów z umową. Obowiązek powyższy oznacza konieczność dostarczenia towarów bez wad.
9. Korzystanie przez Kupującego z możliwości kontaktu lub/i dokonania zamówienia drogą telefoniczną jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez sprzedawcę, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Kupujący. Kosz połączeń naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Kupujący.
10. Dokumentem sprzedaży jest faktura VAT, którą sklep wystawia dla każdego Kupującego i dołącza do przesyłki wraz z towarem.
11. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi dla Przedsiębiorców jest wyłączona na podstawie Kodeksu Cywilnego. Postanowienie to nie dotyczy Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na Prawach Konsumenta. W przypadku Konsumentów stosuje się przepisy ustawy o Prawach Konsumenta.
12. Wymagania techniczne potrzebne do składania zamówień w sklepie: niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej (e-mail) oraz dostęp do przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron www (Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub nowszej  lub Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej , Opera w wersji 7.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 12.0.0 lub nowszej). Zaleca się ustawienie rozdzielczości ekranu: 1024x768 pikseli. Zaleca się włączenie w przeglądarkach internetowych możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
13. Prawa wyłączne do treści udostępnianych za pośrednictwem sklepu, w szczególności prawa autorskie, nazwa sklepu, znaki towarowe sklepu oraz producentów towarów wchodzące w ich skład elementy graficzne, podlegają ochronie prawnej i przysługują sprzedawcy lub podmiotom, z którymi sprzedawca zawarł stosowne umowy.
14. Kupujący powinien korzystać ze sklepu w sposób zgodny z prawem i z dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw  autorskich i własności intelektualnej sklepu oraz osób trzecich. Kupujący odpowiada za podanie danych w zamówieniu zgodnych ze stanem faktycznym. Kupującego nie powinien dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
15. Informacje o towarach podane w sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§4  Warunki zawierania umowy sprzedaży

1. Zamówienia w sklepie można składać całą dobę, codziennie, przez cały rok. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
2. Kupujący na możliwość złożenia zamówienia w sklepie za pomocą formularza zamówienia:
1) w formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Kupującego zgodnych z prawdą, aktualnych i następujących danych dotyczących Kupującego: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres zamieszkania (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących umowy sprzedaży: towar/y, ilość towarów, miejsce i sposób dostawy towarów, sposób płatności. W wypadku Kupujących Przedsiębiorców niezbędne jest podanie aktualnej pełnej nazwy firmy oraz numeru NIP. Korzystanie z formularza zamówienia jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy oraz kończy się z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem bądź z chwilą zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem. Korzystanie z formularza zaczyna się w momencie dodania przez Kupującego pierwszego towaru do elektronicznego koszyka.
2) Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez Kupującego łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu formularza zamówienia i (2) kliknięciu po wypełnieniu formularza zamówienia na stronie sklepu pola „Potwierdzam zakup i KUPUJĘ” co jest tożsame z zamówieniem z obowiązkiem zapłaty – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie sklepu).
3) Po złożeniu zamówienia, sklep prześle Kupującemu automatyczną wiadomość e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia, jego numer wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami zamówienia oraz informacjami dotyczącymi praw i obowiązków Kupującego. Prosimy o sprawdzenie poczty na swoim serwerze (foldery Spam, oferty, inne) jeżeli wiadomość nie dojdzie bezpośrednio na odbieraną skrzynkę odbiorczą.
4) Przyjęcie do realizacji złożonego zamówienia następuje poprzez przesłanie Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres e-mail, która zawiera co najmniej oświadczenia sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między Kupującym, a sklepem.
5) Zawarcie umowy sprzedaży między Kupującym a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego zamówienia w sklepie zgodnie z pkt. 2.2) niniejszego regulaminu oraz przesłaniu na e-mail kupującego oświadczenia sprzedawcy o przyjęciu zamówienia do realizacji.
6) Modyfikacja treści zamówienia przez Kupującego jest możliwa do czasu, gdy towar nie został jeszcze wysłany. W tym celu należy skontaktować się ze sklepem telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail.
7) Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy sprzedaży następuje przez (1) udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie sklepu oraz (2) przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2.4. regulaminu. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym sklepu sprzedawcy.

§5  Sposoby zapłaty za towar

1. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności z tytułu umowy sprzedaży:
1) Płatność przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy (przedpłata 100%): mBank: 02114020040000360253382269
2) Szybkie płatności przez bramkę płatniczą mbank Paynow (Pay-by-link): przelew online, BLIK
2) Płatność gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem).

§6  Terminy zapłaty za towar

1. Termin płatności:
1) W przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem lub płatności online i Blik, Kupujący powinien dokonać płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
2) W przypadku wyboru przez Kupującego płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Kupujący dokona płatności do rąk pracownika firmy kurierskiej przy odbiorze dostarczonej przesyłki.

§7  Dostawa towaru  - sposoby

1. Dostawa towarów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granice Polski.
2. Kupujący upoważnia sklep do wysyłki towaru pocztą polską i firmami kurierskimi.
3. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby dostawy lub odbioru towaru:
1) przesyłka kurierska po przedpłacie,
2) Przesyłka kurierska za pobraniem (tylko z dostawą na terenie Polski).
3) Odbiór osobisty jest możliwy pod adresem: ul. Licealna 81, 04-424 Warszawa; w dni robocze, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 11:00 do 19:00 i w piątek w godzinach 11:00 do 15:30.
O gotowości towaru do odbioru zawsze informujemy osobną wiadomością mailową.

§8   Dostawa towaru  - Koszty

1. Dostawa towarów do kupującego jest odpłatna (pokrywa ją kupujący), chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.
2. Koszty dostawy towarów (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane kupującemu na stronach sklepu w zakładce "Koszt dostawy" oraz w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się umową sprzedaży.
3. Koszt dostawy uzależniony jest od ilości, wagi, gabarytów i wartości wszystkich zamówionych przedmiotów dodanych do koszyka oraz od wybranej przez Kupującego formy dostawy w trakcie składania zamówienia.
4. Program sklepu automatycznie zlicza ilość i wagę przedmiotów dodanych do koszyka. Kupujący ma możliwość wyboru opcji i kosztu wysyłki w czasie składania zamówienia.  Kupujący wybiera najbardziej dogodny dla siebie koszt wysyłki dostępny w sklepie.
5. Odbiór osobisty towarów przez Kupującego jest bezpłatny.

§9   Dostawa i odbiór osobisty towaru  - Terminy

1. Termin dostawy towarów do Kupującego wynosi średnio od 2-4 dni roboczych, chyba że w opisie danego towaru lub w trakcie składania zamówienia  podano krótszy termin. Początek biegu terminu dostawy towarów do kupującego liczy się w następujący sposób:
1) W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem tradycyjnym lub online lub Blik - od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sprzedawcy.
2) W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności za pobraniem – od dnia następnego po zawarciu umowy sprzedaży.
2. Czas dostawy towarów podajemy w zakładce „Czas dostawy
3. Termin gotowości produktu do odbioru przez Kupującego – w przypadku wyboru przez Kupującego odbioru osobistego towaru, towar będzie gotowy do odbioru przez Kupującego w terminie do 2 dni roboczych. O gotowości towaru do odbioru Kupujący zostaje poinformowany przez sklep, sklep wysyła wiadomość e-mail do Kupującego na podany w trakcie składania zamówienia w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej kupującego. Początek biegu terminu gotowości towaru do odbioru przez Kupującego liczy się od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sprzedawcy.

§10 Prawo odstąpienia od umowy ( zwrot towaru )

1. Konsumentowi przysługuje na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 OUPK.
2. Konsument oraz Przedsiębiorca Indywidualny/Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych u Sprzedawcy, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty dostarczenia objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta albo przedsiębiorcę indywidualnego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
3. Konsument oraz Przedsiębiorca Indywidualny/Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. 
4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Konsument może złożyć
1) na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta
2) na formularzu dostępnym pod adresem: https://www.darewit.pl/sklep/i25,odstapienie-od-umowy.html
3) lub w innej formie zgodnej z UOPK
5. Oświadczenie, o którym mowa w art.4 można dostarczyć do Sprzedawcy:
1) wiadomością e-mail wysłanej na adres: sklep@darewit.pl; Konsument oraz Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
2) listownie na adres Sprzedawcy: darewit.pl Ewa Zwierzchoniewska, ul. Licealna 81, 04-424 Warszawa z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”.
6. W treści odstąpienia od Umowy Konsument oraz Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta jest zobowiązany do podania następujących danych umożliwiających realizację odstąpienia od umowy:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer i data zamówienia,
 • numer dokumentu zakupu
 • rachunek bankowy do zwrotu środków pieniężnych,
 • data i podpis Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta (w przypadku wysłania oświadczenia listownie)

7. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru przy czym jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep, sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 UOPK. 
8. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument albo Przedsiębiorca indywidualny, chyba że Konsument albo Przedsiębiorca indywidualny wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Konsumenta albo Przedsiębiorcy indywidualnego z żadnymi kosztami.
9. Sklep co do zasady nie proponuje Kupującemu, że sam odbierze towar od Kupującego.
10. W przypadku, kiedy sklep nie zaproponuje, że sam odbierze towar, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Konsument ma obowiązek zwrócić towar przedsiębiorcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
12. Konsument albo Przedsiębiorca indywidualny Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi albo Przedsiębiorcy Indywidualnemu w przypadkach przewidzianych w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta, w szczególności do następujących umów:
1) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
2) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
3) zawartych w drodze aukcji publicznej;

§11 Reklamacja Towaru

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności ustawowej Sprzedawcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym oraz Ustawie o Prawach Konsumenta. Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową sprzedaży:
a) W przypadku reklamacji towaru zakupionego przez Kupującego na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności sklepu względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za towar zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Kupującego niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
b) W przypadku reklamacji towaru zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 01 stycznia 2023r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2023r., w szczególności art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta (USTAWA z dnia 4 listopada 2022 r.). Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności towaru z umową Sprzedaży. 
2. W razie braku zgodności towaru z umową Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w UOPK. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na Konsumenta, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będące towarem, nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II Kodeksu Cywilnego.
3. W przypadku wystąpienia niezgodności towaru z umową, Konsument może złożyć reklamację.
4. Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego w wybrany przez siebie sposób:
a) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@darewit.pl;
b)pisemnie na adres: ul. Licealna 81, 04-424 Warszawa;
5. W treści reklamacji Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta jest zobowiązany do podania następujących danych umożliwiających rozpatrzenie reklamacji:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer i data zamówienia,
 • wskazanie towaru, którego dotyczy reklamacja,
 • wskazanie daty stwierdzenia niezgodności towaru z umową (zamówieniem),
 • opisanie niezgodności towaru z umową,
 • żądanie związane z reklamacją,
 • numer i dane właściciela konta bankowego do zwrotu środków pieniężnych,
 • data i podpis Klienta.

6. W przypadku, kiedy reklamacja dotyczy towaru, zwykle celowe jest jego dostarczenie do sklepu razem z oznaczonym żądaniem, w celu umożliwienia sklepowi zbadania towaru i ustosunkowania się do żądań.
7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
8. Niepodanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta wszystkich niezbędnych danych do rozpoznania reklamacji w sytuacji gdy jest to niezbędne dla rozpoznania reklamacji, skutkuje odrzuceniem (nie uznaniem) reklamacji.

§12  Gwarancja

1. Towary sprzedawane przez sklep mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora lub sprzedawcy.
2. Szczegółowe warunki dotyczące odpowiedzialności na podstawie gwarancji, w tym także dane podmiotu odpowiedzialnego za realizację gwarancji oraz podmiotu uprawnionego do skorzystania z niej są dostępne w opisie gwarancji, np. w karcie gwarancyjnej lub w innym miejscu dotyczącym udzielenia gwarancji.
3. Sklep wskazuje, że w przypadku braku zgodności Towaru z umową Kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt Sprzedawcy oraz że gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
4. W przypadku towarów objętych gwarancją innego podmiotu niż Sprzedawca (np. producenta) Kupujący może skierować roszczenie z tytułu tej gwarancji zgodnie z jej warunkami, lub skorzystać z możliwości zgłoszenia roszczenia u Sprzedawcy. Zgłoszenie gwarancyjne można wykonać między innymi poprzez kontakt telefoniczny 22 6735659 lub drogą mailową na adres sklep@darewit.pl 
5. W przypadku towarów objętych gwarancją innego podmiotu niż Sprzedawca (np. producenta) uprawnienia z tego tytułu wykonywane są zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym, zgłaszane i rozpatrywane bezpośrednio przez podmiot będący gwarantem.

§ 13. Opinie

1. Sklep umożliwia Klientom, którzy dobrowolnie się zarejestrowali i założyli konto użytkownika zamieszczanie opinii na temat towaru dostępnego w sklepie.
2. Opinie są wyrażane w formie gwiazdek widocznych na karcie produktowej towaru. Ocena podawana w gwiazdkach (od 1 do 5) jest średnią wszystkich ocen.
3. Zamieszczenie opinii poprzez przyznanie gwiazdek przez Klienta jest dobrowolne.
4. Sklep nie weryfikuje czy poszczególne opinie (gwiazdki) pochodzą od Klientów, którzy używali danego Towaru lub je zakupili.

§14  Ochrona danych osobowych i prywatności

1. Podanie danych osobowych jest konieczne dla umożliwienia realizacji złożonego przez Państwa zamówienia w naszym sklepie wysyłkowym.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.
3. Dane osobowe są wykorzystywane jedynie w celu realizacji i obsługi złożonych zamówień: wystawienia faktury, wysyłki, sporządzania zestawień i rozliczeń finansowych firmy.
4. Dane osobowe naszych klientów są bezpieczne i chronione są zgodnie z wchodzącym w życie od dnia 25/05/2018r. Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych " RODO"
5. Informator o RODO znajduje się na naszych stronach pod linkiem Informator RODO
6. Administratorem bazy danych jest właściciel firmy Ewa Zwierzchoniewska.
7. Kupujący ma prawo prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu do Swoich danych pisząc na adres sklep@darewit.pl. Szczegółowe informacje na temat przysługującego prawa Kupującym znajdziesz na naszych stronach pod linkiem

§15 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

1. Sklep dostępny pod adresem www.darewit.pl/sklep  świadczy następujące usługi elektroniczne:
1) możliwość założenia konta w sklepie internetowym jednak zakupy w sklepie nie wymagają zakładają konta, założenie konta jest dobrowolne i bezpłatne
2) możliwość składania zamówień wypełniając formularz zamówienia –dobrowolne i bezpłatne.  Umowa o świadczenie usługi możliwa jest po wypełnieniu przez Kupującego formularza z podaniem danych : imię, nazwisko, ulica i nr domu, kod pocztowy, miasto, kraj, telefon oraz w przypadku Przedsiębiorców: nazwa firmy , NIP.
3) możliwość skorzystania z usługi „Newsletter” w trakcie dokonywania rejestracji konta w sklepie bądź podczas składania zamówienia. Usługa newsletter jest nieobowiązkowa i bezpłatna. Usługę ‘Newsletter’ można w każdej chwili anulować, poprzez wyłączenie tej funkcji poprzez kliknięcie na link „usuń subskrypcję”, znajdujący się w każdej przesłanej wiadomości elektronicznej „Newsletter”.
4) możliwość kontaktu ze sklepem przez formularz kontaktowy dostępny na stronie sklepu – dobrowolne i bezpłatne. Umowa polegająca na umożliwieniu Klientowi złożenia zapytania przez formularz kontaktowy zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia lub zapytania albo zaprzestania ich składania przez Sklep.
2. Wymagania techniczne potrzebne do składania zamówień w sklepie: niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej (e-mail) oraz dostęp do przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron www (Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub nowszej  lub Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Opera w wersji 7.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 12.0.0 lub nowszej). Zaleca się ustawienie rozdzielczości ekranu: 1024x768 pikseli. Zaleca się włączenie w przeglądarkach internetowych możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
3. Zabrania się podejmowania czynności i dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym oraz zakłócający funkcjonowanie sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w sklepie internetowym nie zamówionej informacji handlowej.
4. Sklep świadczy usługi zgodnie z obowiązującym prawem.
5. W przypadku stwierdzenia naruszeń, błędów lub zagrożenia bezpieczeństwa Klienta prosi się go o zgłaszanie takich przypadków do Sklepu.
6. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, w tym związanych z funkcjonowaniem strony www.darewit.pl/sklep mogą być składne w następujący sposób:
1) wysyłające e-mail na adres: sklep@darewit.pl 
lub,
2) telefonicznie pod numerem 609 819 669
a także
3) listownie na adres darewit.pl Ewa Zwierzchoniewska, ul. Licealna 81, 04-424 Warszawa.
7. W zawiadomieniu o wystąpieniu niezgodności związanej z funkcjonowaniem strony internetowej Sklepu www.darewit.pl/sklep należy podać: imię i nazwisko, termin (datę), przyczynę wystąpienia reklamacji i opis reklamacji.
8. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, ustosunkuje się do złożonej reklamacji. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Kupującego adres e-mail lub adres korespondencyjny, ewentualnie telefonicznie.
9. Zgodnie z ustawą świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 o Sklep udostępnia Kupującemu regulamin przed akceptacją formularza zamówienia w taki sposób, który umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący (np. w postaci pliku PDF lub zrzutu ekranu).

§16  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Kupujący-konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich:
-   Mediacja - prowadzona przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały. Prowadzi się ją na wniosek kupującego-konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Postępowanie mediacyjne jest bezpłatne – oprócz ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mediacja jest dobrowolna, tzn. muszą na nią wyrazić zgodę obie strony umowy.
-   Stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy WIIH - sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Postępowanie jest bezpłatne, za wyjątkiem ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mają dobrowolny charakter dobrowolny tzn. na poddanie sprawy rozstrzygnięciu sądu polubownego muszą wyrazić zgodę obie strony umowy.
-   Miejscy (powiatowi) rzecznicy konsumentów - mający siedziby w miejscowościach, w których znajdują się są starostwa powiatowe lub urzędy miasta na prawach powiatu. Do ich zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.
-   Platforma ODR punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, służący pozasądowemu rozstrzyganiu sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych, umieszczony pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr/
2. Szczegółowe informacje na temat zasad dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zostały umieszczone na witrynie internetowej: Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem internetowym http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

§17  Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez sklep zawierane są w języku polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają akty prawne: kodeks cywilny (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Dz. U. z 2019r. poz. 1145 oraz ustawa z dnia 31 lipca 2019r. Dz. U. 2019 poz.1495), ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (z dnia 27 lipca 2002 - Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176), ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (z dnia 18 lipca 2002r. - Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (z dnia 2 marca 2000r. - Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271), ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004; Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) , ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 r., Ustawa o pozasądowym rozwiązywania sporów konsumenckich Dz.U. z dnia 9 listopada 2016r; ustawa z dnia 4 listopada 2022 r.). ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe oraz ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
1) zmiany w zakresie obowiązujących przepisów prawa,
2) zmiany sposobu dostawy, form płatności oraz kosztów dostawy,
3) zmiany sposobów i terminów zapłaty
4. Sklep poinformuje Klienta o zmianach w Regulaminie z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dni, przed wejściem w życie zmian przez umieszczenie na stronach Sklepu stosownej informacji o zmianie Regulaminu, a także przesłania na adres email Konsumenta, który zawarł umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej prowadzenia konta, informacji o zmianie Regulaminu.
5. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.
6. Regulamin wchodzi w życie 01/01/2023

Regulamin sklepu internetowego dostępny jest w wersji elektronicznej. 
Regulamin ważny od 01/01/2021r. do 31/12/2022r. - pobierz

Załączniki :  
Wzór  - formularz odstąpienia od umowy    
Wzór – formularz reklamacji

Informacje dodatkowe:  Bezpłatna przeglądarka plików PDF: http://get.adobe.com/pl/reader/

Aktualna Data: 2024-06-23 16:35
Data Ostatniej Aktualizacji: 01/03/2024
Oprogramowanie sklepu internetowego KQS.store