sklep darewit.pl Akcesoria hodowlane, inkubatory lęgowe jaj wylęgarki, promienniki grzewcze, lampy UVB, terrarystyka i inne
Waluta
Kategorie
Regulamin od 01/01/2021r.

Regulamin ważny od 01/01/2021r.

Sklep Internetowy www.darewit.pl dba o prawa konsumenta i przedsiębiorcy indywidualnego. Konsument i przedsiębiorca indywidualny nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta i Ustawie Kodeks Cywilny. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.

§1  Dane identyfikujące

Strona www.darewit.pl oraz  sklep internetowy dostępny pod adresem www.darewit.pl/sklep prowadzony jest na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wprowadzony przez Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem 471240 pod nazwą darewit.pl Ewa Zwierzchoniewskaz siedzibą w Warszawie, ul. Licealna 81, 04-424 Warszawa; Adres prowadzenia działalności, adres do doręczeń, adres do korespondencji, adres do dokonywania zwrotów i reklamacji:  ul. Licealna 81, 04-424 Warszawa;  NIP 524-156-11-51, REGON 141460100 ; Adresy poczty elektronicznej: sklep@darewit.pl ; Numery telefonów: +48 22 673 56 69,  + 48 609 819 669; Numer fax: +48 22 673 56 69

§2  Słownik pojęć użytych w regulaminie

1. Sprzedawca –  przedsiębiorca oznaczony §1 pkt. 1 niniejszego Regulaminu

2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.darewit.pl/sklep,  za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.

3. Kupujący/Klient – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument, Przedsiębiorca indywidualny, Przedsiębiorca lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta). (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą

4. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący ze sklepem czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

5. Przedsiębiorca Indywidualny – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że  nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

6. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Regulamin – niniejszy Regulamin.

8. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie albo usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Kupującym a Sklepem.

9. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

10. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną) w Sklepie.

11. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego/Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

10. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, niedziel i świąt.

12. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm. oraz Dz. U. z 2019r. poz. 1145 oraz ustawa z dnia 31 lipca 2019r. Dz. U. 2019
poz.1495).

13. Ustawa O Prawach Konsumenta, Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

§3  Postanowienia ogólne

1. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową z wykorzystaniem sieci Internet pod domeną www.darewit.pl/sklep.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, przedsiębiorców indywidualnych jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu.

3. Niniejszy Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie sklepu.

4. Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez sklep w chwili składania Zamówienia

5. Wszystkie ceny widoczne obok towarów są cenami brutto (zawierają wszystkie podatki: VAT, cło, itp.) bez kosztów wysyłki i podane są w polskich złotych. Koszty wysyłki podane w sklepie są kwotami brutto z podatkami.

6. O łącznej cenie wraz z podatkami towaru będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie  i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Kupujący jest informowany na stronach sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się umową sprzedaży.

7. Ceny podane przy każdym towarze są wiążące w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia i nie mogą ulec zmianie w czasie realizacji tego zamówienia.

8. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

9. Korzystanie przez Kupującego z możliwości kontaktu lub/i dokonania zamówienia drogą telefoniczną jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez sprzedawcę, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Kupujący. Kosz połączeń naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Kupujący.

10. Dokumentem sprzedaży jest faktura VAT, którą sklep wystawia dla każdego Kupującego i dołącza do przesyłki wraz z towarem.

11. Wymagania techniczne potrzebne do składania zamówień w sklepie: niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej (e-mail) oraz dostęp do przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron www (Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub nowszej  lub Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej , Opera w wersji 7.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 12.0.0 lub nowszej). Zaleca się ustawienie rozdzielczości ekranu: 1024x768 pikseli. Zaleca się włączenie w przeglądarkach internetowych możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript

12. Prawa wyłączne do treści udostępnianych za pośrednictwem sklepu, w szczególności prawa autorskie, nazwa sklepu, znaki towarowe sklepu oraz producentów towarów wchodzące w ich skład elementy graficzne, podlegają ochronie prawnej i przysługują sprzedawcy lub podmiotom, z którymi sprzedawca zawarł stosowne umowy.

13. Kupujący powinien korzystać ze sklepu w sposób zgodny z prawem i z dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw  autorskich i własności intelektualnej sklepu oraz osób trzecich. Kupujący odpowiada za podanie danych w zamówieniu zgodnych ze stanem faktycznym. Kupującego nie powinien dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

14. Informacje o towarach podane w sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§4  Warunki zawierania umowy sprzedaży

1. Zamówienia w sklepie można składać całą dobę, codziennie, przez cały rok. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2. Kupujący na możliwość złożenia zamówienia w sklepie za pomocą formularza zamówienia:

1) w formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Kupującego zgodnych z prawdą, aktualnych i następujących danych dotyczących Kupującego: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących umowy sprzedaży: towar/y, ilość towarów, miejsce i sposób dostawy towarów, sposób płatności. W wypadku Kupujących Przedsiębiorców niezbędne jest podanie pełnej nazwy firmy oraz numeru NIP. Korzystanie z formularza zamówienia jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy oraz kończy się z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem bądź z chwilą zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem. Korzystanie z formularza zaczyna się w momencie dodania przez Kupującego pierwszego towaru do elektronicznego koszyka.

2) Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez Kupującego łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu formularza zamówienia i (2) kliknięciu po wypełnieniu formularza zamówienia na stronie sklepu pola „Potwierdzam zakup i KUPUJĘ” co jest tożsame z zamówieniem z obowiązkiem zapłaty – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie sklepu).

3) Po złożeniu zamówienia, sklep prześle Kupującemu automatyczny e-mai na podany w trakcie składania zamówienia adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia, jego numer wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami zamówienia oraz informacjami dotyczącymi praw i obowiązków Kupującego. Prosimy o sprawdzenie poczty na swoim serwerze jeżeli wiadomość nie dojdzie na skrzynkę odbiorczą.

4) Przyjęcie do realizacji złożonego zamówienia następuje poprzez przesłanie Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres e-mail, która zawiera co najmniej oświadczenia sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między Kupującym, a sklepem.

5) Zawarcie umowy sprzedaży między Kupującym a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego zamówienia w sklepie zgodnie z pkt. 2.2) niniejszego regulaminu oraz przesłaniu na e-mail kupującego oświadczenia sprzedawcy o przyjęciu zamówienia do realizacji.

6) Modyfikacja treści zamówienia przez Kupującego jest możliwa do czasu, gdy towar nie został jeszcze wysłany. W tym celu należy skontaktować się ze sklepem telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail.

7) Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy sprzedaży następuje przez (1) udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie sklepu oraz (2) przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2.4. regulaminu. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym sklepu sprzedawcy.

§5  Sposoby zapłaty za towar

1. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności z tytułu umowy sprzedaży:

1) Płatność przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy (przedpłata 100%): Bank: BRE Bank mBank , numer rachunku: 02 1140 2004 0000 3602 5338 2269

2) Płatność gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem).

§6  Terminy zapłaty za towar

1. Termin płatności:

1) W przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem, Kupujący powinien dokonać płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

2) W przypadku wyboru przez Kupującego płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Kupujący dokona płatności do rąk pracownika firmy kurierskiej przy odbiorze dostarczonej przesyłki.

§7  Dostawa towaru  - sposoby

1. Dostawa towarów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granice Polski.

2. Kupujący upoważnia sklep do wysyłki towaru pocztą polską i firmami kurierskimi.

3. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby dostawy lub odbioru towaru:

1) przesyłka kurierska po przedpłacie,

2) Przesyłka kurierska za pobraniem (tylko z dostawą na terenie Polski).

3) Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Licealna 81, 04-424 Warszawa

– w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 11:00 do 19:00. O gotowości towaru do odbioru zawsze informujemy osobną wiadomością mailową.

§8   Dostawa towaru  - Koszty

1. Dostawa towarów do kupującego jest odpłatna (pokrywa ją kupujący), chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.

2. Koszty dostawy towarów (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane kupującemu na stronach sklepu w zakładce "Koszt dostawy" oraz w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się umową sprzedaży.

3. Koszt dostawy uzależniony jest od ilości, wagi, gabarytów i wartości wszystkich zamówionych przedmiotów dodanych do koszyka oraz od wybranej przez Kupującego formy dostawy w trakcie składania zamówienia.

4. Program sklepu automatycznie zlicza ilość i wagę przedmiotów dodanych do koszyka. Kupujący ma możliwość wyboru opcji i kosztu wysyłki w czasie składania zamówienia.  Kupujący wybiera najbardziej dogodny dla siebie koszt wysyłki dostępny w sklepie.

5. Odbiór osobisty towarów przez Kupującego jest bezpłatny.

§9   Dostawa i odbiór osobisty towaru  - Terminy

1. Termin dostawy towarów do Kupującego wynosi średnio od 2-4 dni roboczych, chyba że w opisie danego towaru lub w trakcie składania zamówienia  podano krótszy termin. Początek biegu terminu dostawy towarów do kupującego liczy się w następujący sposób:

1) W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem - od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sprzedawcy.

2) W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności za pobraniem – od dnia następnego po zawarciu umowy sprzedaży.

2. Czas dostawy towarów podajemy w zakładce Czas dostawy”

3. Termin gotowości produktu do odbioru przez Kupującego – w przypadku wyboru przez Kupującego odbioru osobistego towaru, towar będzie gotowy do odbioru przez Kupującego w terminie do 2 dni roboczych. O gotowości towaru do odbioru Kupujący zostaje poinformowany przez sklep, sklep wysyła wiadomość e-mail do Kupującego na podany w trakcie składania zamówienia w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej kupującego. Początek biegu terminu gotowości towaru do odbioru przez Kupującego liczy się od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sprzedawcy.

§10 Prawo odstąpienia od umowy ( zwrot towaru )

1. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny, który zawarł umowę na odległość w sklepie, ma prawo w terminie 14 dni (słownie: czternastu dni) kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 11.2) regulaminu. Do zachowania terminu 14 dni wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

1) pisemnie na adres: ul. Licealna 81, 04-424 Warszawa;

2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@darewit.pl

2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie naszego sklepu w zakładce „Odstąpienie od umowy”  oraz zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Wzór formularza odstąpienia od umowy kupujący otrzymuje również w każdej wysyłanej przez sklep wiadomości e-mail na adres podany w formularzu zamówienia, w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji oraz wraz z przesyłką.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności, od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta albo przedsiębiorcę indywidualnego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik

2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. Sklep niezwłocznie przesyła Konsumentowi albo Przedsiębiorcy indywidualnemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta albo Przedsiębiorcy indywidualnemu o odstąpieniu od umowy, zwraca konsumentowi albo przedsiębiorcy indywidualnemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie w wys. 17 zł). Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument albo Przedsiębiorca indywidualny, chyba że Konsument albo Przedsiębiorca indywidualny wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Konsumenta albo Przedsiębiorcy indywidualnego z żadnymi kosztami.

7. Sklep co do zasady nie proponuje Kupującemu, że sam odbierze towar od Kupującego.

8. W przypadku kiedy sklep nie zaproponuje że sam odbierze towar, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta albo Przedsiębiorcy indywidualnemu do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Konsument albo Przedsiębiorca indywidualny ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar, chyba że sklep zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Konsument albo przedsiębiorca indywidualny może zwrócić towar na adres: ul. Licealna 81, 04-424 Warszawa.

10.  Konsument albo Przedsiębiorca indywidualny ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

11.  Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę indywidualnego od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument albo Przedsiębiorca indywidualny:

1) Konsument albo Przedsiębiorca indywidualny ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru

2) jeżeli konsument albo przedsiębiorca indywidualny wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie (17 zł), sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi albo przedsiębiorcy indywidualnemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi albo przedsiębiorcy indywidualnemu w odniesieniu do umów:

1) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
2) o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta albo przedsiębiorcę indywidualnego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
3) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
4) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi sprzedawca nie ma kontroli;
8) w której konsument albo przedsiębiorca indywidualny wyraźnie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi albo przedsiębiorcy indywidualnemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta albo przedsiąbiorcy indywidualnego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

§11 Reklamacja Towaru

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy względem Kupującego, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu towar bez wad.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego w wybrany przez siebie sposób:
1)  pisemnie na adres: ul. Licealna 81, 04-424 Warszawa;
2)  w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@darewit.pl;

4. Kupującemu, który składa reklamację sprzedawcy zaleca się podanie w opisie reklamacji:

1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
2) żądania sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży;
oraz
3) zaleca się podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę. Wymogi podane pkt. 2) i 3) mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność złożonych reklamacji z pominięciem zalecanego opisu reklamacji w pkt. 1).

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6. W przypadku gdy do ustosunkowania się przez sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie towaru do sprzedawcy, Kupujący zostanie poproszony przez sprzedawcę o dostarczenie towaru na adres ul. Licealna 81, 04-424 Warszawa.

7. Prośba o dostarczenie towaru, o której mowa w pkt. 11.6 regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się sprzedawcy do reklamacji Kupującego, o którym mowa w pkt. 11.5 regulaminu oraz nie narusza prawa Kupującego żądania od sprzedawcy wymiany na wolny od wad albo usunięciu wady, o którym mowa w art. 561 §1  Kodeksu cywilnego.

§12  Gwarancja

1. Towary sprzedawane przez sklep posiadają gwarancję producenta lub importera lub sprzedawcy.

2. Szczegółowe warunki gwarancji są określone w dokumencie gwarancyjnym załączanym do kupionego urządzenia.

3. W przypadku towarów objętych gwarancją producenta uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym, bezpośrednio do podmiotu będącego gwarantem. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

4. Uprawnienia Kupującego z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.

§13  Ochrona danych osobowych i prywatności

1. Podanie danych osobowych jest konieczne dla umożliwienia realizacji złożonego przez Państwa zamówienia w naszym sklepie wysyłkowym.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.
3. Dane osobowe są wykorzystywane jedynie w celu realizacji i obsługi złożonych zamówień: wystawienia faktury, wysyłki, sporządzania zestawień i rozliczeń finansowych firmy.
4. Dane osobowe naszych klientów są bezpieczne i chronione są zgodnie z wchodzącym w życie od dnia 25/05/2018r. Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych " RODO"
5. Informator o RODO znajduje się na naszych stronach pod linkiem
6. Administratorem bazy danych jest właściciel firmy Ewa Zwierzchoniewska.
7. Kupujący ma prawo prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu do Swoich danych pisząc na adres sklep@darewit.pl. Szczegółowe informacje na temat przysługującego prawa Kupującym znajdziesz na naszych stronach pod linkiem

§14 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

1. Sklep dostępny pod adresem www.darewit.pl/sklep  świadczy następujące usługi elektroniczne:

1) możliwość założenia konta w sklepie internetowym jednak zakupy w sklepie nie wymagają zakładają konta, założenie konta jest dobrowolne i bezpłatne
2) możliwość składania zamówień wypełniając formularz zamówienia –dobrowolne i bezpłatne.  Umowa o świadczenie usługi możliwa jest po wypełnieniu przez Kupującego formularza z podaniem danych : imię, nazwisko, ulica i nr domu, kod pocztowy, miasto, kraj, telefon oraz w przypadku Przedsiębiorców: nazwa firmy , NIP.
3) możliwość skorzystania z usługi „Newsletter” w trakcie dokonywania rejestracji konta w sklepie bądź podczas składania zamówienia. Usługa newsletter jest nieobowiązkowa i bezpłatna. Usługę ‘Newsletter’ można w każdej chwili anulować, poprzez wyłączenie tej funkcji poprzez kliknięcie na link „usuń subskrypcję”, znajdujący się w każdej przesłanej wiadomości elektronicznej „Newsletter”.
4) możliwość kontaktu ze sklepem przez formularz kontaktowy dostępny na stronie sklepu – dobrowolne i bezpłatne. Umowa polegająca na umożliwieniu Klientowi złożenia zapytania przez formularz kontaktowy zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia lub zapytania albo zaprzestania ich składania przez Sklep.

2. Wymagania techniczne potrzebne do składania zamówień w sklepie: niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej (e-mail) oraz dostęp do przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron www (Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub nowszej  lub Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Opera w wersji 7.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 12.0.0 lub nowszej). Zaleca się ustawienie rozdzielczości ekranu: 1024x768 pikseli. Zaleca się włączenie w przeglądarkach internetowych możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

3. Zabrania się podejmowania czynności i dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym oraz zakłócający funkcjonowanie sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w sklepie internetowym nie zamówionej informacji handlowej.

4. Sklep świadczy usługi zgodnie z obowiązującym prawem.

5. W przypadku stwierdzenia naruszeń, błędów lub zagrożenia bezpieczeństwa Klienta prosi się go o zgłaszanie takich przypadków do Sklepu.

6. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, w tym związanych z funkcjonowaniem strony www.darewit.pl/sklep mogą być składne w następujący sposób:
1) wysyłające e-mail na adres: sklep@darewit.pl 
lub,
2) telefonicznie pod numerem 609 819 669
a także
3) listownie na adres darewit.pl Ewa Zwierzchoniewska, ul. Licealna 81, 04-424 Warszawa.

7. W zawiadomieniu o wystąpieniu niezgodności związanej z funkcjonowaniem strony internetowej Sklepu www.darewit.pl/sklep należy podać: imię i nazwisko, termin (datę), przyczynę wystąpienia reklamacji i opis reklamacji.

8. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, ustosunkuje się do złożonej reklamacji. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Kupującego adres e-mail lub adres korespondencyjny, ewentualnie telefonicznie.

9. Zgodnie z ustawą świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 o Sklep udostępnia Kupującemu regulamin przed akceptacją formularza zamówienia w taki sposób, który umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący (np. w postaci pliku PDF lub zrzutu ekranu).

§15  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Kupujący-konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich:

-   Mediacja - prowadzona przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały. Prowadzi się ją na wniosek kupującego-konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Postępowanie mediacyjne jest bezpłatne – oprócz ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mediacja jest dobrowolna, tzn. muszą na nią wyrazić zgodę obie strony umowy.
-   Stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy WIIH - sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Postępowanie jest bezpłatne, za wyjątkiem ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mają dobrowolny charakter dobrowolny tzn. na poddanie sprawy rozstrzygnięciu sądu polubownego muszą wyrazić zgodę obie strony umowy.
-   Miejscy (powiatowi) rzecznicy konsumentów - mający siedziby w miejscowościach, w których znajdują się są starostwa powiatowe lub urzędy miasta na prawach powiatu. Do ich zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.
-   Platforma ODR punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, służący pozasądowemu rozstrzyganiu sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych, umieszczony pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr/

2. Szczegółowe informacje na temat zasad dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zostały umieszczone na witrynie internetowej: Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem internetowym http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

§16  Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez sklep zawierane są w języku polskim.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają akty prawne: kodeks cywilny (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Dz. U. z 2019r. poz. 1145 oraz ustawa z dnia 31 lipca 2019r. Dz. U. 2019 poz.1495), ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (z dnia 27 lipca 2002 - Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176), ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (z dnia 18 lipca 2002r. - Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (z dnia 2 marca 2000r. - Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271), ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004; Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) , ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 r., Ustawa o pozasądowym rozwiązywania sporów konsumenckich Dz.U. z dnia 9 listopada 2016r oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:

1) zmiany w zakresie obowiązujących przepisów prawa,
2) zmiany sposobu dostawy, form płatności oraz kosztów dostawy.
3) zmiany sposobów i terminów zapłaty

4. Sklep poinformuje Kklienta o zmianach w Regulaminie z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dni, przed wejściem w życie zmian przez umieszczenie na stronach Sklepu stosownej informacji o zmianie Regulaminu, a także przesłania na adres email Konsumenta, który zawarł umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej prowadzenia konta, informacji o zmianie Regulaminu.

5. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.
Regulamin sklepu internetowego dostępny jest w wersji elektronicznej.  regulamin od 01/01/2021r. - pobierz

Załączniki :  
Wzór  - formularz odstąpienia od umowy    
Wzór – formularz reklamacji

Informacje dodatkowe:  Bezpłatna przeglądarka plików PDF: http://get.adobe.com/pl/reader/

Aktualna Data: 2023-01-30 02:48
Data Ostatniej Aktualizacji: 11/08/2022
Oprogramowanie sklepu internetowego KQS.store